top of page

Training Videos

yokumen uchi kokyu nage

kata te tori tenbin nage

shomen uchi nikyo

yokumen uchi shiho nage

katate tori kaiten nage

shomen uchi irimi nage

tsuku kote gaeshi

katate tori shiho nage

katate tori ikkyo

katate tori sumi otoshi

shomen uchi ikkyo

kata tori nikkyo

bottom of page